Thanh Long

Vật Lý Trị Liệu

Ths. Bs. Anh Thư tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Hữu Tâm 2

Vật Lý Trị Liệu

Ths. Bs. Hữu Tâm tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Ths.